1/2/11

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εναλλακτικών Θέσεων Χωροθέτησης Αιολικού Πάρκου

1/2/11άρθρο του κ. Γραμματικογιάννη, Η. και της κας Στρατηγέα, Α. στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά του ΤΕΕ, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2010 (τ.1, τεύχ. 3)

Περίληψη άρθρου

Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην παρουσίαση μεθοδολογίας αξιολόγησης εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης αιολικού πάρκου στον νομό Βοιωτίας, με στόχο την αξιοποίηση της παραγόμενης αιολικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχεδιαζόμενης νέας βιομηχανικής περιοχής της Τανάγρας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιεί μεθόδους και εργαλεία σχετικά με τον εντοπισμό/επιλογή των εναλλακτικών λύσεων, την αξιολόγησή τους και τη φωτορεαλιστική απεικόνιση της επιλεγείσας λύσης. Έμφαση δίνεται στις μεθόδους αξιολόγησης που μπορούν να διαχειριστούν ποιοτική και ποσοτική πληροφορία (πολυκριτηριακή αξιολόγηση) με εφαρμογή της μεθόδου REGIME, καθώς και στη φωτορεαλιστική απεικόνιση της πληροφορίας ως εργαλείο ρεαλιστικής απόδοσης της εικόνας της όποιας σχεδιαστικής παρέμβασης. Η εν λόγω απεικόνιση παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του σχεδιαστή στην προσπάθειά του να διαχειριστεί αντιτιθέμενες απόψεις που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο.

Εισαγωγή άρθρου

Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων κάθε περιοχής αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή για την επιδίωξη του σχεδιαστικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, ο οποίος αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία. Το ζήτημα της ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας προσπάθειας σήμερα, καθώς αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα, η οποία θέτει σε κίνδυνο τόσο την οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών (π.χ. πρόσβαση/κόστος ενέργειας, ενεργειακή εξάρτηση), όσο και την προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων τους.
Σημαντική είναι η έμφαση των σύγχρονων κοινωνιών στην προώθηση φιλικότερων προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής ενέργειας, όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενισχύοντας, μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές, τη συνεισφορά τους στο ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία, επιχειρεί να “παντρέψει” την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη -προσέλκυση επιχειρήσεων στην περιοχή και τόνωση της απασχόλησης - με την περιβαλλοντική προστασία - κάλυψη μέρους των αναγκών της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) από αιολική ενέργεια για την περιβαλλοντική ελάφρυνση μιας ήδη βεβαρημένης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την κάλυψη μέρους των αναγκών μιας νέας ΒΙ.ΠΕ. ως πόλου οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Τανάγρας Βοιωτίας. Έμφαση δίνεται, στο πλαίσιο αυτό, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας που αφορά στον εντοπισμό/επιλογή των εναλλακτικών θέσεων, την αξιολόγησή τους στη βάση εργαλείων ικανών να διαχειριστούν ποιοτική και ποσοτική πληροφορία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (παρεμβάσεων) μ’ έναν ρεαλιστικό τρόπο με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων.
Η εφαρμογή των παραπάνω γίνεται στο Ν. Βοιωτίας, όπου σχεδιάζεται η χωροθέτηση της νέας ΒΙ.ΠΕ. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από σημαντικά πλεονεκτήματα από αναπτυξιακή άποψη - εγγύτητα στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, πρόσβαση σε μεγάλους άξονες μεταφορών εθνικής εμβέλειας, κλπ - γεγονός που έχει οδηγήσει σε μία σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων σε αυτή, οι οποίες, όμως, λειτουργούν διάσπαρτες στον χώρο, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα σε σχέση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσονται π.χ. ρύπανση του Ασωπού ποταμού. Ο σχεδιασμός μίας νέας ΒΙ.ΠΕ. αποτελεί μία προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης και περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της.
Σημαντική παράμετρος της προσπάθειας αυτής αποτελεί η ενεργειακή συνιστώσα και οι επιπτώσεις από την εκπομπή ρύπων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της παραγωγικής αυτής υποδομής. Η παρούσα εργασία στοχεύει μέσα από την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της περιοχής μελέτης να διερευνήσει τις εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης αιολικού πάρκου για τη μερική τροφοδοσία της ΒΙ.ΠΕ με φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια (αιολική), μειώνοντας τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της συγκεκριμένης παραγωγικής υποδομής. Η επιλογή αυτή συνοδευόμενη ενδεχομένως και από μεθόδους παραγωγής φιλικής ενέργειας στο επίπεδο της κάθε επιχείρησης που χωροθετείται στη ΒΙ.ΠΕ. π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιακά κλπ, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις επιπτώσεις της στην περιοχή μελέτης από την πρόσθετη ενεργειακή επιβάρυνση, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως υπόδειγμα για μια νέα προσέγγιση στο ζήτημα της χωροθέτησης μεγάλων παραγωγικών υποδομών στη χώρα μας.

το πλήρες άρθρο εδώ


 
◄Design by Pocket