26/7/08

ΠΕΧΩΤΕΕ: Περιβάλλον, Χωροταξία, Νέες Τεχν/γίες, Ενέργεια

26/7/08


Η βάση δεδομένων ΠΕΧΩΤΕΕ περιλαμβάνει ποικίλο υλικό και αφορά την ανθρώπινη δράση για θέματα σχετικά με το περιβάλλον, τη χωροταξία, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την οικολογία, την κοινωνιολογία, και την πολιτική επιστήμη.
Χρονική περίοδος: 1975 μέχρι σήμερα.
Περιέχει
12.000 βιβλιογραφικές εγγραφές άρθρων εφημερίδων και περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων περιλήψεων. Η βιβλιογραφική περιγραφή των εγγραφών βασίζεται στα ISBD και στους AACR2.
Η θεματική περιγραφή των εγγραφών βασίζεται σε ελεγχόμενους όρους από το θησαυρό Ortelious.
Η διάταξη των εγγραφών είναι σε μορφή ISO 2709 / UNIMARC.
Η βάση ενημερώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Υπέυθυνος παραγωγής και ενημέρωσης είναι το Πάντειο Παντεπιστήμιο.
Η έντυπη μορφή του υλικού που παρουσίαζεται στη βάση διατίθεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Η βάση ΠΕΧΩΤΕΕ διατιθέται ελεύθερα μέσω του δικτύου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Αργώ
 
◄Design by Pocket