27/1/10

Προσκτήσεις του Μήνα

27/1/10

τίτλος : Πρακτικός Οδηγός για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και τις δομητικές επισκευές μετά από πυρκαγιά, σε μικρά κτίρια από σκυρόδεμα και από τοιχοποιία

στοιχεία βιβλίου: 620.13717 Π -(002719)τίτλος: Διαχείριση βιοστερεών με έμφαση στην εθνική και διεθνή νομοθεσία

στοιχεία βιβλίου: 628.43 Δ -(002720)τίτλος:
Τεχνικές επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης μετά από καταστροφικό σεισμό, άρση επικινδυνοτήτων προσωρινές υποστηλώσεις - αντιστηρίξεις : Τεχνικό εγχειρίδιο : Εγχειρίδιο Νο 2

στοιχεία βιβλίου: 624.1762 Υ -(002718)
 
◄Design by Pocket